Regulamin Sprzedaży

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sprzedaż na stronie www.wlasnyspokoj.net i jej podstronach prowadzona jest przez Emilię Makówkę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą własnySpokój Emilia Makówka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6342979680 , REGON: 386616271.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentek i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentką Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje:

 1. Konsumentka – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawczynią umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawczyni – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą własnySpokój Emilia Makówka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6342979680 , REGON: 386616271.
 3. Klientka – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sprzedaż internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wlasnyspokoj.net i podstronach.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientką w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klientki składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawczynią.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klientkę Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientką a Sprzedawczynią.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientką a Sprzedawczynią za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawczyni: ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice.
 2. Adres e-mail Sprzedawczyni: hejo@wlasnyspokoj.net.
 3. Numer telefonu Sprzedawczyni: 600 661 060.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawczyni : 25 1140 2004 0000 3302 8024 4212.
 5. Klientka może porozumiewać się ze Sprzedawczynią za pomocą adresu mailowego oraz pocztowego i numeru telefonu podanego w niniejszym paragrafie.
 6. Klientka może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawczynią w godzinach 8.00 – 16.00.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Google Chrome, Safari, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawczyni w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klientki.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klientkę na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Sprzedaż produktów fizycznych i wirtualnych odbywa się za pośrednictwem portalu 1koszyk.pl, w związku z tym do realizacji zamówień nie jest koniecznie zakładanie konta. Przy zakupie konieczne jest podanie wyłącznie adresu email, który zostanie zapisany na potrzeby przyszłej komunikacji z Klientką.
 2. Klientka ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawczyni, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klientka może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Paczkomat InPost (odbiór zamówienia we wskazanym paczkomacie) w przypadku zamówień na produkty fizyczne, przesłanie produktu drogą mailową w przypadku produktów wirtualnych. Zamówienia wysyłane są w przeciągu tygodnia od daty złożenia zamówienia.
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Św. Jana 11/4 (jedynie po uprzednim umówieniu się). Zamówienia realizowane są w przeciągu 2 tygodni od daty złożenia zamówienia. Uprzejmie proszę poczekać na informacje o odbiorze.
 1. Klientka może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Automatyczne płatności za pośrednictwem DotPay.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientką a Sprzedawczynią następuje po uprzednim złożeniu przez Klientkę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawczyni niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawczynię Klientce stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klientki, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawczyni o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klientkę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientką a Sprzedawczynią. Od tego momentu czas oczekiwania na złożone zamówienie wynosi około 2 tygodni.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klientki liczy się w następujący sposób: Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawczynię Klientce stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klientki, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawczyni o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klientkę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientką a Sprzedawczynią. Od tego momentu czas oczekiwania na złożone zamówienie wynosi około 2 tygodni.
 4. O gotowości Produktu do odbioru Klientka zostanie poinformowany przez Sprzedawczynię poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klientki.
 5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz w przypadku produktów wirtualnych, niezależnie od miejsca przebywania Klientki.
 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klientkę jest zawsze bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentka może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentce lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsumentka może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawczyni oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumentkę oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawczyni lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawczyni – dane kontaktowe Sprzedawczyni zostały określone w § 3.
 6. Pieniądze za Towar oraz koszty wysyłki w jedną stronę zostaną zwrócone Konsumentce na podane przez niego konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej z kompletnym Towarem.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentce w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumentki lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawczyni wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumentki, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawczynię utraci prawo odstąpienia od Umowy, w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawczyni nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawczyni nie ma kontroli, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumentki przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawczynię o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11 Reklamacja i gwarancja:

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawczyni towaru Klientka ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawczyni.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Zwrotowi podlegają jedynie nieużywane przez Klientkę towary.
 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumentkę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentek, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentek, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Konsumentka posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Konsumentka uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawczynią.
 2. Konsumentka uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentką a Sprzedawczynią.
 3. Konsumentka może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawczynią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentek (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientek zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawczyni.
 2. Dane osobowe Klientek zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klientka wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientek Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klientki, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klientki wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klientki, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klientki, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klientka ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawczyni poinformuje Klientkę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klientka ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.